Zborovska, O., O. Dorokhova, A. Korol, K. Troyanovska, O. Zadorozhnyy, V. Kolesnichenko, and N. Pasyechnikova. “Assessing Quantitatively the State of the Blood-Aqueous Barrier by Laser Flare Photometry: A Review”. Journal of Ophthalmology (Ukraine), no. 4, Sept. 2023, pp. 67-73, doi:10.31288/oftalmolzh202346773.