Zadorozhnyy, O., A. Korol, I. Nasinnyk, T. Kustrin, V. Naumenko, and N. Pasechnikova. “Precise in Vivo Adaptive Optics Imaging of Retinal Vessels”. Journal of Ophthalmology (Ukraine), no. 2, Apr. 2023, pp. 31-38, doi:10.31288/oftalmolzh202323138.