[1]
O. Zadorozhnyy, A. Korol, I. Nasinnyk, T. Kustrin, V. Naumenko, and N. Pasechnikova, “Precise in vivo adaptive optics imaging of retinal vessels”, J.ophthalmol. (Ukraine), no. 2, pp. 31–38, Apr. 2023.