Zadorozhnyy, O., Korol , A., Nasinnyk, I., Kustrin, T., Naumenko, V., & Pasechnikova, N. (2023). Precise in vivo adaptive optics imaging of retinal vessels. Journal of Ophthalmology (Ukraine), (2), 31–38. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202323138