Usov , V., Klymenko , M., Ziuzin , V., & Borysenko, O. (2024). Neuro-ophthalmological abnormalities in cerebrovascular disease. Journal of Ophthalmology (Ukraine), (1), 67–73. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202416773