(1)
Zborovska, O.; Dorokhova, O.; Korol, A.; Troyanovska, K.; Zadorozhnyy, O.; Kolesnichenko, V.; Pasyechnikova, N. Assessing Quantitatively the State of the Blood-Aqueous Barrier by Laser Flare Photometry: A Review. J.ophthalmol. (Ukraine) 2023, 67-73.