(1)
Zadorozhnyy, O.; Korol , A.; Nasinnyk, I.; Kustrin, T.; Naumenko, V.; Pasechnikova, N. Precise in Vivo Adaptive Optics Imaging of Retinal Vessels. J.ophthalmol. (Ukraine) 2023, 31-38.