[1]
Zadorozhnyy, O., Korol , A., Nasinnyk, I., Kustrin, T., Naumenko, V. and Pasechnikova, N. 2023. Precise in vivo adaptive optics imaging of retinal vessels. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2 (Apr. 2023), 31–38. DOI:https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202323138.